نکات در رابطه با اجرا ورق


1- زیر سازی نمای کامپوزیت با استفاده از پروفیل مناسب ( قوطی 40*40) انجام شود.

2-قوطی کشی ها کاملا بر نقشه ی اجرای نمای کامپوزیت منظبق باشد.

3-کلیه اتصالات دراجرای نمای کامپوزیت چک شود و دارای جوش مناسب با بعد پنج میلیمتر باشد.

4-تا اتمام عملیات اجرای نمای کامپوزیت برچسب های روی ورق ها کنده نشود.

5-پروفیل های عرضی و ارتفاعی و همچنین دستک ها به طور دقیق تراز و شاقول باشند.

6-اگر فاصله ی زیادی بین نمای ساختمان و دیوار اصلی ساختمان باشد طول دستک ها افزایش می یابد و باید از دستک های سایز مناسب و با اتصالات محاسبه شده استفاده نمود.

7-دقت لازم مبذول شود تا پس از پایان اجرای نمای کامپوزیت ورق ها همباد بوده و حالت پله پله نداشته باشند و همچنین امتداد شیارها در یک راستا باشند.

8- قبل از خرید ورق های مورد استفاده در نمای کامپوزیت حتما با کارشناسان این حیطه مشورت شود تا شرایط محیطی اجرا در خریداری ورق ها و نصب آن ها دخیل باشد.

9- برچسب ورق ها حداکثر تا 4 ماه  پس از اتمام پروژه مخصوصا در مناطق گرمسیر کنده شود

10-ورق نمای کامپوزیت تولیدی در هر کارخانه ابعاد خاصی دارد باید دقت شود طراحی نمای کامپوزیت با توجه به ابعاد ورق ها باشد.

11-برش در گوش های قطعات ورق های نمای کامپوزیت باید طوری باشند که درز در گوشه نیفتد چون قطعات بعد از خم شدن به هم جوش نمیشوند و در زهای باز مانده علاوه بر ظاهر نازیبا سبب جذب آب نیز میشوند.

12-در صورت آب بندی ور قهای نمای کامپوزیت این عملیات با استفاده از چسب سیلیکون و لاستیک های آب بند کامل و دقیق انجام شود.

13-برای جلوگیری از خوردگی میان آهن و آلومینیوم از لاستیک دی الکتریکال استفاده شود

14 در صورت کنده نشدن برچسب میتوان از ماده شیمیایی زایلون استفاده کرد