چشم انداز شرکت


ما برآنیم تا به عنوان یک شرکت نمونه درسطح کشور مطرح و با بهترین محصولات همراه با استاندارد های روز دنیا خدمتی نوین در صنایع کشور انجام دهیم . در ذیل بخشی از چشم انداز شرکت لحاظ گردیده است .

  ۱-  افـزایش تـوان فروش در سال واحـدهای فروش شرکت.

  ۲- در دست گرفتن کامل بازار ایران و کشور های همسایه

  ۳-  تعهـد به حفـظ محیـط زیست با اجـرای برنـامه های کوتاه مدت و دراز مدت.

  ۴-  ارتقاء سطح سلامت ، دانش فنی  در امور شرکت. تبدیل شدن به یک سازمان متعالی و سرآمد در سطح بین المللی  .

  ۵-  واحد نمونه فروش و خدمات  با اعتقاد به توسعه پایدار و صیانت از نیروی انسانی.

  ۶- ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی (و بهنگام سازی دانش و ارتقای مهارت آنان)

  ۷- دستیابی به روشها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی ) و همگام سازی با روند سریع پیشرفتهای جهانی

 ۸- توسعه حوزه بازار از طریق ایجاد مراکز خدماتی وابسته و فرو ش منطقه ای .

 ۹- توسعه بازار فروش و بهبود مستمر سطح ارتباطات کارکنان با مشتریان  و ایجاد انگیزه برای ارتقاء حسن رابطه و حس وفاداری

 ۱۰- ارتقای کیفیت عملیات تجاری و خدماتی .

 ۱۱- توسعه ظرفیت ارائه خدمات به مشتریان از طریق ایجاد خطوط جدید و مدرن .

 ۱۲- توسعه منابع انسانی و اصلاح ساختار سازمانی متناسب با چشم انداز و اهداف شرکت .

 ۱۳- بهبود وضعیت فرهنگی ، کاری و ارتباطی کارکنان .

۱۴- توسعه منابع تأمین کالای تجاری و توسعه بازار خدماتی متناسب با تغییرات ساختار سرمایه ای خدمات شرکت .

 ۱۵- توسعه تکنولوژیکی و دانش مهندسی مرتبط با فعالیت شرکت در بخش های بازرگانی ، خدماتی و اطلاع رسانی IT.

 ۱۶- نوسازی سازمان کار ، نظام و روشهای بازرگانی شرکت متناسب با تغییرات بوجود آمده در ساخت سرمایه ای شرکت و تغییرات بازار و مصرف (عرضه و تقاضا)

 ۱۷- توسعه امکانات ساختاری منطبق با فعالیت های جاری و آتی شرکت .

 ۱۸- اصلاح ساختار حسابداری مدیریت بر شرکت با تاکید بر آن.

 ۱۹- مدیریت هزینه (cost effective management)

 ۲۰- بهبود امکانات

 ۲۱- اصلاح روند مهندسی پروژه ها

 ۲۲- انسجام درون سازمانی